top of page

ZMIANY KLIMATYCZNE

Zachodzące zmiany klimatyczne są faktem i jedynie nie widzą ich ci, którym działania zaradcze są nie na rękę. Zmiany klimatyczne są jednym z największych zagrożeń dla życia całego naszego świata, mają katastrofalny wpływ na nasze zdrowie, utrzymanie i bezpieczeństwo. W ich wyniku nastąpią nieodwracalne zmiany w rolnictwie, gospodarce, infrastrukturze,  a więc  zachwiane zostanie  nasze bezpieczeństwo narodowe.

 

Ogólnie wiadomo, że wszelkie wojny tworzą masy uchodźców wojennych, którymi straszą nas obecni politycy. Wojny są wielkim nieszczęściem dla milionów ludzi, ale my jako Amerykanie nie odczuwamy tego zagrożenia gdyż zabezpiecza nas potęga naszej armii. Ale nic nas nie zabezpieczy, kiedy poziom mórz i oceanów na wybrzeżach całego świata wzrośnie do takiego poziomu, w którym w pierwszej kolejności zostaną zatopione tereny zamieszkałe przez 30% populacji świata, a wkrótce po tym tereny zamieszkałe przez kolejne 50% populacji. Powstanie rzesza miliardów uchodźców środowiskowych, zmuszonych do nagłej migracji w głąb lądu, na tereny, które nie tylko będą im nieprzychylne, ale przede wszystkim nie będą w stanie ich wyżywić, co doprowadzi to do światowego exodusu.  

 

Musimy natychmiast rozpocząć szereg nowych działań, by rozwiązać problemy klimatyczne, a jeżeli tego nie zrobimy, to tylko dlatego, że zachowawcze, starsze pokolenie naszych polityków zdecyduje się tego nie robić, co jest bardzo prawdopodobne obserwując ich stosunek do tego zagrożenia.

 

Program „Zielony Nowy Ład” ogłoszony jako antidotum na zmiany klimatyczne jest bardzo ambitny, ale obecnie jest tylko niejasną rezolucją, która nie ma większego przekładu w bezpośrednich działaniach, dlatego wzywam do stworzenia federalnego planu „Opłat i Dywidend za Paliwa Węglowe”.

Opłata paliwowa byłaby nakładana bezpośrednio na producentów i importerów węgla, a jej skala wartości rosłaby z czasem, do momentu, aż czysta energia stałaby się tańsza niż paliwa kopalne, wymuszając ogólnie inwestycje jedynie w ekologiczne technologie energetyczne.

 

Dywidenda pozyskana z opłat paliwowych byłaby w całości przekazana obywatelom i instytucjom zajmującym się odnawialnymi źródłami energii, przy czym 2/3 przychodów byłoby równomiernie rozdzielone pomiędzy gospodarstwami domowymi za pomocą jednolitego przelewu ryczałtowego, a pozostała 1/3 przychodów byłaby przekazywana instytucjom.

 

 Widzę również konieczność powrotu USA do Porozumienia Paryskiego i zajęcia w nim przewodniej roli przez naszych specjalistów.

bottom of page